top of page
landing_111.jpeg

AnnMarie Maes, Play with Squares – floor sculpture; year: 2021; materials: organic materials and waste debris. Fibers, herbs, pigments. Each textile ± 75cm x 75xm. Dimensions of composition variable.

 

 

 

Fermentation in the conventional sense is a technological process in food industry. However, if we give it some thought, practically everything that happens over time to animate, inanimate and even strictly material objects falls under this definition. Wine undergoes a long process of change of state from ripe grapes to beverages of various degree of sweetness and strength. Human relationships also get ‘fermented’ over the years, acquiring various degrees of intensity and transforming from young and raw to mellowed and mature.

The world culinary art is abundant with recipes based on fermentation processes: pickled vegetables and mushrooms, beer, salted fish in the north and air-dried meat and fruit, fish sauce of Greek cuisine in the south. Cosmetologists of the entire world have long been trying to stop or at least slow down the ‘fermentation’ process of human beauty.

But the process of all these metamorphoses is quite a lot of fun, it is often picturesque, it even has an interesting sound to it, and it has inspired quite a few artists all over the world. Authors of the works showcased at the festival CYFEST-14: Ferment call to each other with changes to things live and dead, color and smell, sounds and impressions.

— Anna Frants, Artist, Curator, CYLAND MediaArtLab

Ավանդական իմաստով, խմորումը սննդի արդյունաբերության տեխնոլոգիական գործընթաց է։ Սակայն, գործնականում այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում ժամանակի ընթացքում շնչավոր, անշունչ և նույնիսկ խիստ նյութական առարկաների հետ, կարող է վերաբերվել այս սահմանմանը: Գինին երկար գործընթացի արդյունքում ենթարկվում է վիճակի փոփոխությունների ՝ հասած խաղողից վերածվելով տարբեր աստիճանի քաղցրության և թունդության ըմպելիքների: Մարդկային հարաբերությունները տարիների ընթացքում նույնպես «խմորվում» են՝ ձեռք բերելով ինտենսիվության տարբեր աստիճաններ, երիտասարդ ու անմշակ վիճակներից վերածվելով մեղմ ու հասուն հարաբերությունների:

Խոհարարական արվեստի աշխարհը առատ է խմորման գործընթացների վրա հիմնված բաղադրատոմսերով՝ թթու բանջարեղեն և սունկ, գարեջուր ու աղած ձուկ՝ հյուսիսում, օդով չորացրած միս և մրգեր, հունական խոհանոցի ձկան սոուս՝ հարավում:

Ամբողջ աշխարհում կոսմետոլոգները նույնպես վաղուց են փորձում կանգնեցնել կամ գոնե դանդաղեցնել մարդկային գեղեցկության «խմորման» գործընթացը:

Այս բոլոր մետամորֆոզների գործընթացը բավականին զվարճալի է: Այն հաճախ գունեղ է, նույնիսկ գրավիչ ձայնով, և այն բավական արվեստագետների է ոգեշնչում ամբողջ աշխարհում:

CYFEST-14. ԽՄՈՐՈՒՄ փառատոնում ցուցադրված աշխատանքների հեղինակները կոչ են անում փոփոխություններ մտցնել ապրողների ու մահացածների, գույնի և հոտի, հնչյունների ու տպավորությունների ընկալումներում:

— Աննա Ֆրանց, Արվեստագետ, համադրող, CYLAND MediaArtLab

bottom of page