top of page

Yerevan Botanical Garden
Երևանի բուսաբանական այգի

September, 6-17

Opening:

Wednesday, September 6, 2023 at 7 PM

1 Acharyan Str.

Yerevan, Armenia

Tue–Sun: 10:00 – 19:00

Tel. +374 10 621762

Admission fee 

AMD 800

Աճառյան փող. 1

Երեքշաբթի – կիրակի, 10:00 – 19:00

Հեռ. +374 10 621762

Բացման միջոցառումները տեղի կունենան սեպտեմբերի 6-ին՝ չորեքշաբթի, ժամը 19:00-ին Երևանի բուսաբանական այգում (Երևան, Աճառյան 1):

Մուտքավճար՝

800 դրամ

botany.am

Instagram

Facebook

Marina Alekseeva, Edgar Amroyan, Ludmila Belova, CYLAND Audio Archive, Anna Frants, Ivan Govorkov, Gray Cake, Styopa Grigoryan, Sander Hagelaar, Sergey Kishchenko, Irina Korina, Anastasia Koroleva, Gustavo Matamoros, Nao Nishihara, Taguhi Torosyan, Mónica Naranjo Uribe

Մարինա Ալեքսեևա, Էդգար Ամրոյան, Լյուդմիլա Բելովա, Աննա Ֆրանց, Իվան Գովորկով, Ստյոպա Գրիգորյան, Սանդեր Հագելաար, Սերգեյ Կիշչենկո, Իրինա Կորինա, Անաստասիա Կորոլյովա, Գուստավո Մատամորոս, Թագուհի Թորոսյան, Մոնիկա Նարանխո Ուրիբե, CYLAND Ձայնային Արխիվ (CAA), Gray Cake

 

Marina Alekseeva 

Goodbye 

Video, 2023

 

10″ Digital picture frames, Plexiglas; video [00:02:50, color, sound, loop] 

 

Life is a movement, and it takes place even after that life is buried under ground. This could be invisible for the eye (if the remaining windows are to be backfilled), but we shall always hear at least a faint sound.

 

Մարինա Ալեքսեևա 

«Հրաժեշտ»

Վիդեո 2023 թ.

10 դյույմ թվային նկարների շրջանակներ, պլեքսիգլաս, վիդեո [00:02:50, գույն, ձայն, հանգույց]

Կյանքը շարժում է, և դա տեղի է ունենում նույնիսկ այն բանից հետո, երբ կյանքը թաղվում է հողի տակ։ Սա կարող է անտեսանելի լինել աչքի համար (եթե մնացած պատուհանները պետք է փակվեն), բայց մենք միշտ գոնե թույլ ձայն կլսենք:

 

Edgar Amroyan 

Rescue Ship

Installation, 2023

 

The installation Rescue Ship is an analogy to Aivazovsky's painting The Relief Ship, banned in Russia. This installation plays the music that constitutes the essence of western culture. Music opens doors of the forbidden, pushing the boundaries of art towards the oceanic horizon.

Էդգար Ամրոյան

«Փրկության նավը»

Ինստալացիա, 2023 թ.

«Փրկարար նավ» ինստալացիան Այվազովսկու «Օգնության նավը» նկարի անալոգիան է, որն արգելված է Ռուսաստանում: Այս ինստալացիան նվագում է այն երաժշտությունը, որը կազմում է արևմտյան մշակույթի էությունը: Երաժշտությունը բացում է արգելվածի դռները՝ մղելով արվեստի սահմանները դեպի օվկիանոսային հորիզոններ:

 

Ludmila Belova

Eternal Present 

Video Installation, 2023

 

TV monitor, frame; video [00:06:18, color, sound, loop] 

 

Because we go and beauty stays. Because we are headed for the future, while beauty is the eternal present. <...> Aesthetic sense is the twin of one's instinct for self-preservation and is more reliable than ethics.” — Joseph Brodsky, "Watermark"

 

The fragility and vulnerability of human life, its brevity and finiteness are questions that torment a person, everyone is looking for their own answers. The consolation in this kind of reflection is beauty. The beauty of nature, art as a kind of "beauty". 

 

Rainer Maria Rilke wrote "For beauty is nothing but the beginning of terror". The horror is that beauty remains in the eternal present, in eternity, and man gets only a moment.

 

The installation "Eternal Present" is a monitor inserted into an antique frame and looks like a painting hanging on the wall. On the "picture" you see, reminiscent of abstraction, a composition of bright spots. There is a close-up view of a fragment of a natural landscape. At a distance of two steps, this picture should surprise with color and composition. But, from a closer  distance, the strange movement that takes place on the screen among these bright spots is recognized and it becomes clear that under the layer of leaves and shells of shrimp, armies of worms move in their eternal movement.

Լյուդմիլա Բելովա 

«Հավերժական ներկա»

Վիդեո ինստալացիա, 2023 թ.

 

Հեռուստացույցի մոնիտոր, շրջանակ, վիդեո [00:06:18, գույն, ձայն, հանգույց]

«Որովհետև մենք գնում ենք, իսկ գեղեցկությունը մնում է: Որովհետև մենք գնում ենք դեպի ապագա, մինչդեռ գեղեցկությունը հավերժական ներկան է: <...> Էսթետիկ զգայարանը ինքնապահպանման բնազդի երկվորյակն է և ավելի հուսալի, քան էթիկան»։ — Ջոզեֆ Բրոդսկի, «Ջրանիշ»

Մարդկային կյանքի փխրունությունն ու խոցելիությունը, նրա հակիրճությունն ու վերջավոր լինելը հարցեր են, որոնք տանջում են մարդուն: Յուրաքանչյուրն իր պատասխանն է փնտրում։ Այս տեսակի արտացոլման մեջ մխիթարությունը գեղեցկությունն է: Բնության գեղեցկությունը, արվեստը՝ որպես «գեղեցկության» տեսակ։

 

Ռայներ Մարիա Ռիլկեն գրել է. «Քանզի գեղեցկությունը ոչ այլ ինչ է, քան սարսափի սկիզբը»: Սարսափելին այն է, որ գեղեցկությունը մնում է հավերժական ներկայում, հավերժության մեջ, իսկ մարդը ստանում է ընդամենը մի պահ։

 

«Հավերժական նվեր» ինստալացիան հնաոճ շրջանակի մեջ տեղադրված մոնիտոր է և կարծես պատից կախված նկար լինի։ «Նկարի» վրա, որը դուք տեսնում եք, հիշեցնում է աբստրակցիա, լուսավոր կետերի կոմպոզիցիա, որը բնական լանդշաֆտի մի հատվածի դիտում է՝ մոտ հեռավորությունից։ Երկու քայլ հեռավորության վրա այս նկարը պետք է զարմացնի գույնով և ձևով: Բայց ավելի մոտ տարածությունից ճանաչվում է էկրանի վրա տեղի ունեցող տարօրինակ շարժումը այս լուսավոր կետերի միջև և պարզ է դառնում, որ տերևների և ծովախեցգետնի պատյանների շերտի տակ որդերի բանակներ են շարժվում՝ իրենց հավերժական շարժման մեջ։

CYLAND Audio Archive (CAA)

Selection of records from CAA, 2013 — ongoing 

 

25 vinyl records, turntable, headphones

 

The CYLAND Audio Archive (CAA) is a division of CYLAND MediaArtLab, created to investigate archiving and exhibiting methodologies of sound art. This archive is a continuous process of working on a structure of various subgenres of sound art, making compilations, and cataloging the growing archive. To date, there are 58 releases in the archive, including works by more than 80 artists from every continent except Antarctica. All the records are available for listening on cyland.bandcamp.com. 

 

Sound art has consistently been a part of CYLAND’s festivals and exhibitions. We have been experimental with our approach, largely because when exhibited amongst multimedia installations, sound art can easily fall in the shadows. 

 

It was a long process of trial and error to find a concept that would manifest in physical form a presence of sound in an exhibition space. There were probes with using portable players or tablets, headphones or directional speakers. Surprisingly, the most suitable medium — vinyl records — has always been available and remains to be a means of record and archive, it’s so well suited for representation of sound. Using records, we can now store, and showcase sound art in its most natural physical form. First-hand interaction with a turntable became a good additional feature. While the curator’s job is to compile a selection of records for an exhibition, people themselves manage the rest — they choose records to play, and run through descriptions. Each of the releases presented, are a stand-alone pieces accompanied with an artist statement, short commentary from auteur. — Sergey Komarov

 

Selection of records for CYFEST-15 in Yerevan: 

CAA—1 Nick Edwards 

CAA—2 Peter Vogel

CAA—3 Hans Tammen

CAA—4 Dmitry ::vtol:: Morozov

CAA—5 Kurvenschreiber
CAA—7 Art Electronics 

CAA—8 Pete Um

CAA—9 Jonas Gruska

CAA—10 Yoshio Machida

CAA—12 Vasily Stepanov

CAA—13 Sasash Ulz

CAA—14 Georgy Bagdasarov

CAA—15 Max Kuiper & Thorstan Soltau

CAA—16 Mark Hannesson

CAA—17 Akira Rabelais 

CYLAND աուդիո արխիվ (CAA)

CAA արխիվի ընտրանի, 2013 թ. — շարունակական

 

25 վինիլային սկավառակ, պտտվող սեղան, ականջակալներ

CYLAND Աուդիո արխիվը (CAA) CYLAND MediaArtLab-ի ստորաբաժանումն է, որը ստեղծվել է ձայնային արվեստի արխիվացման և ցուցադրման մեթոդաբանությունների ուսումնասիրության համար: Այս արխիվը ձայնային արվեստի տարբեր ենթաժանրերի կառուցվածքի վրա աշխատելու, հավաքագրումների և աճող արխիվի կատալոգավորման շարունակական գործընթաց է: Մինչ օրս արխիվում կա 58 նմուշ՝ ներառյալ ավելի քան 80 արվեստագետների գործեր բոլոր մայրցամաքներից, բացի Անտարկտիդայից: Բոլոր ձայնագրությունները հասանելի են cyland.bandcamp.com կայքում:

 

Ձայնային արվեստը մշտապես եղել է CYLAND-ի փառատոնների և ցուցահանդեսների մի մասը: Մեր մոտեցումը հիմնականում փորձարարական է, քանի որ բազմամիջնոց ինստալացիաներում օգտագործվելիս ձայնային արվեստը հեշտությամբ կարող է ստվերում մնալ:

 

Դա փորձարկման և սխալի երկար գործընթաց էր՝ գտնելու հայեցակարգ, որը ֆիզիկական ձևով կարտացոլեր ձայնի առկայությունը ցուցահանդեսային տարածքում: Փորձեր արվեցին օգտագործել շարժական նվագարկիչներ կամ պլանշետներ, ականջակալներ կամ ուղղորդող բարձրախոսներ: Զարմանալիորեն ամենահարմար միջոցը վինիլային ձայնագրություններն էին՝ միշտ հասանելի և հարմար թե՛ ձայնագրման և թե որպես արխիվային միջոց, իսկ ամենահարմարը՝ ձայնը ներկայացնելու համար: Օգտագործելով ձայնագրություններ՝ մենք այժմ կարող ենք պահել և ցուցադրել ձայնային արվեստն իր ամենաբնական ֆիզիկական ձևով: Պտտվող սարքի հետ անմիջական փոխազդեցությունը լրացուցիչ հատկություն դարձավ: Մինչ կուրատորի գործը ցուցահանդեսի համար ձայնագրությունների ընտրանի կազմելն է, մարդիկ իրենք են ղեկավարում մնացածը: Նրանք ընտրում են ձայնագրություններ նվագելու համար և անցնում նկարագրությունների միջով: Ներկայացված ձայնագրություններից յուրաքանչյուրը առանձին կտոր է, որն ուղեկցվում է արվեստագետի ներկայացմամբ և հեղինակի կարճ մեկնաբանությամբ: — Սերգեյ Կոմարով

Նյութերի ընտրություն` Երևանի CYFEST-15-ի համար: 

CAA - 1 Նիկ Էդվարդս

CAA - 2 Պիտեր Ֆոգել

CAA - 3 Հանս Թամմեն

CAA - 4 Դմիտրի ::vtol:: Մորոզով

CAA - 5 Կուրվենշրայբեր

CAA - 7 Արտ Էլեկտրոնիկս

CAA - 8 Փիթ Ում

CAA - 9 Յոնաս Գրուսկա

CAA - 10 Յոշիո Մաչիդա

CAA - 12 Վասիլի Ստեփանով

CAA - 13 Սասաշ Ուլց

CAA - 14 Գեորգի Բաղդասարով

CAA - 15 Մաքս Կուիպեռ և Թորնստան Սոլթաու

CAA - 16 Մարկ Հաննեսոն

CAA - 17 Ակիրա Ռաբլե

Anna Frants 

Obstinacy and Persistence

from series “Coordinate system”

Installation, 2023

 

Arduino C, Python; Raspberry Pi 3, Arduino controllers; micro projectors, media players, LED strip; artificial plastic rock, podium

 

Engineers: Philipp Avetisov, Denis Andreev, Eugene Ovsyannikov, Dmitry Shirokov

Video engineer: Alexander Bochkov

Supported by CYLAND MediaArtLab

 

In her work “Obstinacy and Persistence”, Anna Frants reflects on these apparent synonyms. Obstinacy is common to both humans and animals, and even more so to the latter, since the saying goes “obstinate as a mule”, and not the other way around. As for persistence, it is mainly characteristic of people who possess this quality, helping them to win at any work, even as meaningless as the one Sisyphus had. Camus, however, believed that the Sisyphean labor has as much meaning as most of our contemporary jobs in factories or offices. An obstinate creature will make every effort to not budge. But a persistent person will be moving forward or upward, overcoming all the obstacles and being guided by a star in the sky or, by flickers of light running up the tamarind seedpod.

Աննա Ֆրանց

«Համառություն և հաստատակամություն», 

Coordinate system շարքից

Ինստալացիա, 2023 թ.

 

Arduino C, Python Raspberry Pi 3, Arduino կարգավորիչներ, միկրո պրոյեկտորներ, մեդիա նվագարկիչներ, LED ժապավեն, արհեստական ​​պլաստիկ քար

Ինժեներներ՝ Ֆիլիպ Ավետիսով, Դենիս Անդրեև, Եվգենի Օվսյաննիկով, Դմիտրի Շիրոկով

Վիդեո ինժեներ՝ Ալեքսանդր Բոչկով

CYLAND MediaArtLab-ի աջակցությամբ

Իր «Համառություն և հաստատակամություն» աշխատանքի մեջ Աննա Ֆրանցն անդրադառնում է այս ակնհայտ հոմանիշներին: Համառությունը բնորոշ է և՛ մարդկանց, և՛ կենդանիներին, և առավել ևս՝ վերջիններիս, քանի որ ընդունված է ասել «էշի պես համառ», և ոչ հակառակը։ Ինչ վերաբերում է հաստատակամությանը, ապա այն հիմնականում բնորոշ է այն մարդկանց, ովքեր ունեն այս հատկանիշը, որն օգնում է նրանց հաղթել ցանկացած աշխատանքում, նույնիսկ այնքան անիմաստ, ինչպիսին Սիզիփոսի աշխատանքն էր։ Քամյուն, սակայն, կարծում էր, որ սիզիփյան աշխատանքը նույնքան նշանակություն ուներ, որքան աշխատանքը ժամանակակից գործարաններում կամ գրասենյակներում: Համառ արարածը բոլոր ջանքերը կգործադրի, որպեսզի չհեռանա: Բայց հաստատակամ մարդը կշարժվի առաջ կամ վեր՝ հաղթահարելով բոլոր խոչընդոտները և առաջնորդվելով երկնքում գտնվող աստղով կամ լույսի թրթռումներով, որոնք փայլփլում են տամարինդի սերմնացանի վրա:

 

Ivan Govorkov

Step

Site-specific object, 2023

 

​​black tape, stairs

 

Nothing is as vulnerable as human perception. For instance, one black band can change the perception of steps from horizontal to vertical and vice versa. And an illusion begins to be perceived as reality...

Իվան Գովորկով

«Քայլ»

Տեղհատուկ օբյեկտ, 2023 թ.

 

սև ժապավեն, աստիճաններ

Ոչինչ այնքան խոցելի չէ, որքան մարդկային ընկալումը: Օրինակ, մեկ սև ժապավենը կարող է փոխել քայլերի ընկալումը հորիզոնականից ուղղահայաց և հակառակը: Եվ պատրանքը սկսում է ընկալվել որպես իրականություն...

Gray Cake 

Night in Gale

Generative AV, 2020

 

Python, StyleGAN2, Magenta DDSP Timbre Transfer; plasma display, headphones, video [00:07:15, color, sound, loop] 

 

The project was started during MA in DA FEFU (Vladivostok, Russia)

 

Can we imagine plants that do not exist in nature? Is there any technology that may help us imagine such things? “The Night in gale” is a generative video art that answering this question. Neural network StyleGAN2 was trained on a huge data set of plant images from the archive of New York Botanical Garden, and the video is representing the imagination process.

The audio track is a nightingale song processed by the neural network algorithm Magenta DDSP Timbre Transfer to make it sound like a viola.

 

Gray Cake 

«Գիշերը փոթորկի մեջ»

Գեներատիվ AV, 2020 թ.

 

Python, StyleGAN2, Magenta DDSP Timbre Transfer, պլազմային էկրան, ականջակալներ, տեսանյութ [00:07:15, գույն, ձայն, հանգույց] 

 

Ծրագիրը սկսվել է DA FEFU-ի մագիստրատուրայի ընթացքում (Վլադիվոստոկ, Ռուսաստան)

 

Կարո՞ղ ենք պատկերացնել այնպիսի բույսեր, որոնք գոյություն չունեն բնության մեջ: Կա՞ որևէ տեխնոլոգիա, որը կարող է օգնել մեզ նման բաներ պատկերացնել։ «Գիշերը փոթորկի մեջ»-ը գեներատիվ վիդեո արվեստ է, որը պատասխանում է այս հարցին: StyleGAN2 նեյրոնային ցանցը վերապատրաստվել է Նյու Յորքի բուսաբանական այգու արխիվի բույսերի պատկերների հսկայական հավաքածուի վրա, և տեսանյութը ցույց է տալիս երևակայության գործընթացը:

Սաունդթրեքը սոխակի երգ է, որը մշակվել է Magenta DDSP Timbre Transfer նեյրոնային ցանցի ալգորիթմի կողմից, որպեսզի այն հնչի որպես ալտ:

 
 

Styopa Grigoryan 

ՆԱ 

Bio-installation, 2023 

 

In memory of my friend

 

"Նա" [Na] is a pronoun like he/she in English. However, "Նա" is used for both women and men. There is no gender in Armenian. There are many pronouns in Armenian: "Սա", "Դա", "Նա", "Այս", "Այդ", "Այն" but it seems only "Նա" is versatile and breathy. "Նա" is born, "Նա" lives, "Նա" dies without diminishing, disappearing, annihilating, as long as we pronounce those two simple sounds. We love Նա, we hate Նա, we lose Նա, we miss Նա, we remember Նա and Նա takes shape every time we utter it. Նա is embodied in us. 

 

You may not see "Նա", but you are also "Նա" inside someone when you are no longer there for "you". You are no longer "Նա", but you are there, when they remember you.

 

ՆԱ is an experimental bio-installation, for which the necessary biomaterial is bees and dyes with natural raw materials. For the exhibition period, they are placed in a glass polygon, with two separate flat levels. Holes in layers allow the insects to move freely in between the flat floors, staying inside. Bees feed by raw materials dyes. Gradually, the inner layer transforms into a beeswax texture. Its appearance is unpredictable, as a natural result of the transformation of matter by the activity of insects. — Styopa Grigoryan

Ստյոպա Գրիգորյան

«ՆԱ»

Բիո-ինստալացիա, 2023 թ. 

 

Ընկերոջս հիշատակին

 

«Նա»-ն անգլերենի he/she-ի նման դերանուն է: Սակայն «Նա»-ն օգտագործվում է ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Հայերենում սեռ չկա. հայերենում շատ դերանուններ կան՝ «Սա», «Դա», «Նա», «Այս», «Այդ», «Այն», բայց թվում է, թե միայն «Նա»-ն է բազմակողմանի և շնչող։ «Նա»-ն ծնվում է, «Նա»-ն ապրում է, «Նա»-ն մեռնում է՝ չպակասելով, անհետանալով, ոչնչացնելով, քանի դեռ մենք արտասանում ենք այդ երկու պարզ հնչյունները։ Մենք սիրում ենք «Նա»-ն, ատում ենք «Նա»-ին, կորցնում ենք «Նա»-ին, կարոտում ենք «Նա»-ին, հիշում ենք «Նա»-ն, և «Նա»-ն ամեն անգամ ձև է ստանում, երբ այն արտասանում ենք: «Նա»-ն մարմնավորված է մեզանում:

 

Դուք կարող եք չտեսնել «Նա», բայց դուք նաև «Նա» եք ինչ-որ մեկի ներսում, երբ այլևս չկաք «քեզ» համար։ Դու այլևս «Նա» չես, բայց կաս, երբ քեզ հիշում են։

«ՆԱ»-ն փորձարարական բիոինստալացիա է, որի համար անհրաժեշտ կենսանյութը մեղուներն են և բնական հումքով ներկանյութերը։ Ցուցահանդեսային ժամանակահատվածի համար դրանք տեղադրվում են ապակե պոլիգոնի մեջ՝ երկու առանձին հարթ մակարդակներով։ Շերտերի անցքերը թույլ են տալիս միջատներին ներսում մնալով ազատ տեղաշարժվել հարթ հատակների միջև: Մեղուները սնվում են հումքի ներկանյութերով։ Աստիճանաբար ներքին շերտը վերածվում է մեղրամոմի հյուսվածքի: Նրա տեսքը անկանխատեսելի է, միջատների ակտիվությամբ նյութի փոխակերպման բնական արդյունք։ — Ստյոպա Գրիգորյան

 

Sander Hagelaar 

Guidance

Installation, 2023

 

C++, Arduino IDE; Arduino microcontroller; water pumps, motors with nozzles, glass slumping kiln, glass objects, water pool structure

 

"Guidance" is an installation that invites visitors to explore the delicate interplay between strength and vulnerability. A jet of water powerfully directed upwards, only to be resolutely redirected downwards by an object hanging above.

 

Within this display, the water embodies qualities of strength and vulnerability, mirroring our own human condition. Its cascading movement echoes a delicate balance. Viewers are invited to reflect on the innate connections we share with water and the profound significance of the control we exert over our surroundings.

 

"Guidance" shows our relationship with forces beyond our control, our vulnerability. And the beauty of surrendering to our vulnerability. The art of losing.

 

Սանդեր Հագելաար 

«Ուղղորդում»

Ինստալացիա, 2023 թ.

C++, Arduino IDE Arduino միկրոկոնտրոլեր ջրի պոմպեր, վարդակներով շարժիչներ, ապակե լցոնման վառարան, ապակյա իրեր, ջրավազանի կառուցվածք

«Ուղեցույց»-ն ինստալացիա է, որն այցելուներին հրավիրում է ուսումնասիրելու ուժի և խոցելիության նուրբ փոխազդեցությունը: Ջրի շիթ, որն ուժգին ուղղված է դեպի վեր և միայն վերևում կախված առարկայի միջոցով վճռականորեն վերահղվում է դեպի ներքև:

Այս ցուցադրության մեջ ջուրը մարմնավորում է ուժի և խոցելիության հատկություններ՝ արտացոլելով մեր սեփական մարդկային վիճակը: Նրա կասկադային շարժումը նուրբ հավասարակշռության մասին է: Դիտողները հրավիրվում են խորհելու ջրի հետ մեր ունեցած բնական կապերի և մեր շրջապատի նկատմամբ մեր կիրառած վերահսկողության խորը նշանակության մասին:

 

«Ուղեցույց»-ն ի հայտ է բերում մեր վերահսկողությունից դուրս ուժերի հետ մեր հարաբերությունները, մեր խոցելիությունը: Եվ մեր խոցելիության գեղեցկությունը: Կորցնելու արվեստը:

 

Sergey Kishchenko 

Venetiae: quintum corpus, series 

Video installation, 2023

 

Bunker, video [00:06:00, color, sound, loop]; Duck Test № 5 (Venetian), video [00:11:15, color, sound, loop]; beach umbrella, suitcase

 

Music for Bunker: Roza vetrov by Iraida Yusupova, performed by Lydia Kavina

Music for Duck Test № 5 (Venetian): Mixolydia by Jorge Antunes, performed by Lydia Kavina

 

Venetiae: Quintum Corpus is a series of video-works prepared expressly for a joint performance with Lidia Kavina, composer and Theremin performer. They were created in Venice and dedicated to it. I have been living in this city for over half a year by now. My life here proved to be full of amazing, unexpected discoveries. I photographed umbrella pines in dense fogs in Alberoni, dunes and forest reserves in Lido and Pellestrina, lions with human faces in Venice and Chioggia, glass blowing in Murano, Venetian sky and courtyards and, finally, sinister bunkers and artillery fortifications left from the times of World War II.

 

Working on this series I used the philosophy of fluid flying screens in order to underline the world's fragility. One of the video sketches is dedicated to my alter ego "Duck-Man", his memories of the lost motherland and his perceptions of Venice. — Sergey Kishchenko

Սերգեյ Կիշչենկո

Venetiae: Quintum Corpus շարքից

Վիդեո ինստալացիա, 2023 թ.

Բունկեր, վիդեո [00:06:00, գույն, ձայն, հանգույց], Duck Test #5 (Վենետիկ), տեսանյութ [00:11:15, գույն, ձայն, հանգույց], ծովափնյա հովանոց, ճամպրուկ

 

Երաժշտություն բունկերի համար. Ռոզա Վետրով Իրաիդա Յուսուպովան, Լիդիա Կավինայի կատարմամբ

Երաժշտություն Duck Test No 5 (վենետիկյան). Mixolydia Խորխե Անտունեսի, Լիդիա Կավինայի կատարմամբ

Venetiae. Quintum Corpus-ը վիդեո-աշխատանքների շարք է, որը պատրաստվել է կոմպոզիտոր Լիդիա Կավինայի և Թերեմին կատարողի հետ համատեղ կատարման համար: Դրանք ստեղծվել են Վենետիկում և նվիրված են քաղաքին։ Արդեն կես տարուց ավել է, ինչ ապրում եմ այս քաղաքում։ Իմ կյանքն այստեղ լի էր զարմանալի, անսպասելի բացահայտումներով: Ես լուսանկարել եմ հովանոցային սոճիներ խիտ մառախուղի մեջ Ալբերոնիում, ավազաթումբեր և անտառային արգելոցներ Լիդոում և Պելլեստրինայում, մարդկային դեմքով առյուծներ Վենետիկում և Չիոգգիայում, ապակյա արտադրությունը Մուրանոյում, Վենետիկի երկինքն ու բակերը և, վերջապես, չարաբաստիկ բունկերներ և հրետանային ամրոցներ, որ մնացել են Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակներից։ 

 

Աշխատելով այս շարքի վրա՝ ես օգտագործեցի հեղուկ թռչող էկրանների փիլիսոփայությունը, որպեսզի ընդգծեմ աշխարհի փխրունությունը: Տեսահոլովակներից մեկը նվիրված է իմ ալտեր էգոյին՝ «Buck-Man»-ին, կորցրած հայրենիքի հիշողություններին և Վենետիկի մասին նրա պատկերացումներին։ — Սերգեյ Կիշչենկո

Irina Korina

On Vacation

Installation, 2019

 

Inflatable fabric sculptures, photo printing, potted plants, furniture 

 

Commissioned for “The City of Tomorrow” group show at the New Tretyakov Gallery, Moscow