top of page

Institute for Contemporary Art (ICA Yerevan)
ժամանակակից արվեստի ինստիտուտը 

September, 3-18

47 Avet Avetisyan Str.

Yerevan, Armenia

Mon–Sat: 11:00 – 20:00

Tel. +37433270210

Admission fee

AMD 2000 regular ticket / AMD 1000 student ticket

Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտ

Ավետ Ավետիսյան 47

Երկ.–շաբ.: 11:00 – 20:00

Հեռ. +37433270210

Մուտքավճար՝

2000 դրամ / ուսանողների համար՝ 1000 դրամ

www.ica.am

Instagram

Facebook

Mascha Danzis 

Marc Lee

Pim Zwier

Մաշա Դանցիս

Մարկ Լի

Պիմ Ցվիեր

Mascha Danzis 

The Motherboard (experience of a digital motherhood)

Multimedia interactive installation, 2022

 

Minecraft; computer, monitor, headphones; internet connection; table, chairs

 

Implemented with the support Garage program on emerging technologies and median art and research “GARAGE.DIGITAL”

 

If you ask a search engine about parenting, network, computer games, the articles explain how to protect a child from the net and draw the right boundaries between them and the medium. But what happens when, due to a pandemic or other social and political disasters, the boundaries between parent and child are physically closed? Then the digital network can become a place of freedom, the only way to maintain the connection between the two.

 

In 2019–2020, due to the pandemic, regular travel from Saint Petersburg to Marburg to see my child became impossible. Therefore, my son Jonathan and I decided to rent a server and build a house in Minecraft, which became our virtual home. There we met every day to plant something together, eat together, travel, fight monsters and explore new areas of life. Digital activities became our everyday life for a long time, digital experiences and digital hugs. It changed our relationship, deepened it, and we became close in a new way. The Motherboard invites viewers into a digital home, guiding them through a shared online life with photographs and videos, and asking whether digital spaces can ever succeed in overcoming closed boundaries. — Mascha Danzis

Մաշա Դանցիս

«Մայր պլատա» (թվային մայրության փորձ)

Բազմամիջնոց ինտերակտիվ ինստալացիա, 2022 թ.

Minecraft; համակարգիչ, մոնիտոր, ականջակալներ, ինտերնետ կապը, սեղան, աթոռներ

 

Իրականացվում է «GARAGE.DIGITAL» նոր տեխնոլոգիաների և միջին արվեստի ու հետազոտության Garage ծրագրի աջակցությամբ:

Եթե ​​դուք որոնողական համակարգին հարցնեք դաստիարակության, համացանցի, համակարգչային խաղերի մասին, համացանցի հոդվածները կբացատրեն, թե ինչպես պաշտպանել ձեր երեխային համացանցից և ճիշտ սահմաններ գծել նրա և շրջակա միջավայրի միջև: Բայց ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ համաճարակի կամ սոցիալական և քաղաքական այլ ցնցումների պատճառով ծնողի և երեխայի միջև սահմանները ֆիզիկապես փակ են: Այդ դեպքում թվային ցանցը կարող է դառնալ ազատության վայր, նրանց միջև կապը պահպանելու միակ միջոց։

 

2019-2020 թվականներին համաճարակի պատճառով երեխայիս այցելելու նպատակով Սանկտ Պետերբուրգից Մարբուրգ կանոնավոր ճանապարհորդություններն անհնարին դարձան: Ուստի ես ու որդիս՝ Ջոնաթանը, որոշեցինք սերվեր վարձել և տուն կառուցել Minecraft-ում, որը դարձավ մեր վիրտուալ տունը։ Այնտեղ մենք ամեն օր հանդիպում էինք միասին ինչ-որ բան տնկելու, միասին ուտելու, միասին ճանապարհորդելու, հրեշների դեմ պայքարելու և կյանքի նոր ոլորտներ ուսումնասիրելու համար: Թվային գործունեությունը վաղուց դարձել է մեր առօրյան՝ թվային փորձառություններ և թվային գրկախառնություն: Դա փոխեց մեր հարաբերությունները, խորացրեց դրանք, և մենք կապվեցինք նոր ձևով: «Մայր պլատա»-ն դիտողին հրավիրում է թվային տուն՝ առաջնորդելով նրանց լուսանկարներով և տեսանյութերով ընդհանուր առցանց կյանքով և հարցեր տալով, թե արդյո՞ք թվային տարածքները երբևէ կարող են հաջողության հասնել փակ սահմաններից անցնելու հարցում.— Մաշա Դանցիս

Marc Lee

Yerevan Unfiltered – TikTok and the Emerging Face of Culture

Net-based multi screen installation, 2023

 

Marc Lee in collaboration with TikTok Users form Armenia and Nelly Vardanyan

 

“Yerevan Unfiltered” is a net-based multi screen installation showcasing the influence of digital accessibility and questioning its impact on public consciousness, visual aesthetics, and identity structures. For this edition we will adapt the content and the questions to the festival theme, let local TikTokers from Yerevan have their say and to mix them with international influencers. With the help from TikTok Users form Armenia, user profiles, audio id’s and hashtags (e.g. vulnerability, fragility, antifragility, empathy), are researched. The posts will be automatically retrieved from tiktok.com. Questions will appear in large letters in front of the videos as following:

 

Is vulnerability a natural quality?

Are self-awareness and personal dignity based on vulnerability?

Does the acknowledgement of one’s own vulnerability makes us truly stronger?

Can empathic ability in ourselves grow by recognizing our own vulnerability?

Can vulnerability be a truly positive force, as a counterbalance to obsessions of safety that we experience every day and that could not be guaranteed at any level?

How will the next generation tell stories?

Can inclusive platforms create space for all voices?

Are regular people the superstars of the future?

Մարկ Լի

«Չֆիլտրված Երևան. TikTok-ը և մշակույթի ձևավորվող դեմքը»

Ցանցի վրա հիմնված բազմաէկրանային ինստալացիա, 2023 թ.

 

Մարկ Լին՝ TikTok-ի հայաստանցի օգտատերերի հետ համագործակցությամբ

 

«Չֆիլտրված Երևան»-ը բազմաէկրան առցանց ինստալացիա է, որը ցույց է տալիս թվային հասանելիության ազդեցությունը և կասկածի տակ դնում դրա ազդեցությունը հանրային գիտակցության, տեսողական գեղագիտության և ինքնության կառուցվածքների վրա: Այս թողարկման համար մենք կհարմարեցնենք բովանդակությունն ու հարցերը փառատոնի թեմային, թույլ կտանք Երևանի տեղական TikTokers-ին իրենց կարծիքն արտահայտել և շփվել միջազգային ազդեցիկ օգտատերերի հետ: Հայաստանցի TikTok-ի օգտատերերի օգնությամբ ուսումնասիրվում են օգտատերերի պրոֆիլները, աուդիո նույնացուցիչները և հեշթեգերը (օրինակ՝ խոցելիություն, փխրունություն, հակափխրունություն, կարեկցանք): Հաղորդագրություններն ավտոմատ կներբեռնվեն tiktok.com-ից: Հարցերը մեծ տառերով կցուցադրվեն տեսանյութից առաջ հետևյալ կերպ.

 

Արդյո՞ք խոցելիությունը բնական որակ է:

Արդյո՞ք ինքնագիտակցությունը և անձնական արժանապատվությունը հիմնված են խոցելիության վրա:

Արդյո՞ք մեր սեփական խոցելիությունը ճանաչելը մեզ ավելի ուժեղ է դարձնում:

Կարո՞ղ է կարեկցանքի մեր կարողությունն աճել, եթե ճանաչենք մեր խոցելիությունը:

Արդյո՞ք խոցելիությունը իսկապես դրական ուժ կարող է լինել որպես հակակշիռ անվտանգության այն մոլուցքներին, որոնց մենք ամեն օր բախվում ենք, որը չի կարող երաշխավորվել ոչ մի մակարդակում:

Ինչպե՞ս է հաջորդ սերունդը պատմություններ պատմելու:

Կարո՞ղ են ներառական հարթակները տարածք ստեղծել բոլոր ձայների համար:

Արդյո՞ք հասարակ մարդիկ ապագայի գերաստղերն են: 

Pim Zwier

O, Collecting Eggs Despite the Times

80 min., 2022

 

From the translucent golden eggs of the Tibetan bearded vulture to those of the British guillemot with their Jackson Pollock-like splashes, German ornithologist Max Schönwetter (1874–1961) collected them all. He devoted his life to oology, the study of birds’ eggs. But while Schönwetter created order in his world of eggs, chaos broke out in the world around him on the eve of the Second World War.

 

Archive footage of turbulent outside events contrasts with re-enacted scenes from Schönwetter's study. As Nazis march through the streets, he measures eastern subalpine warbler’s eggs. His correspondence with fellow scientists and collectors (heard in voiceover) evokes both the zeitgeist and the single-minded collecting urges of Schönwetter and his associates. A soldier on the Finnish-Russian front, for example, is delighted with the ptarmigan eggs he has found between battles.

 

Պիմ Ցվիեր

O, ձու հավաքելը՝ չնայելով ժամանակներին 

80 րոպե, 2022 թ 

 

Գերմանացի թռչնաբան Մաքս Շյոնվեթերը (1874–1961) հավաքել էր տիբեթյան մորուքավոր անգղի կիսաթափանցիկ ոսկե ձվերից մինչև Ջեքսոն Փոլոքի նմանվող շրթունքներով բրիտանական գիլեմոտի ձվերը։ Նա իր կյանքը նվիրել էր թռչնաբանությանը՝ թռչունների ձվերի ուսումնասիրությանը։ Բայց մինչ նա  կարգուկանոն էր ստեղծում ձվերի իր աշխարհում, նրան շրջապատող աշխարհում քաոս էր բռնկվում՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախօրեին։

 

Արտաքին բուռն իրադարձությունների արխիվային կադրերը հակադրվում են նրա ուսումնասիրությունների վերարտադրված տեսարաններին: Երբ նացիստները երթով անցնում են փողոցներով, նա չափում է արևելյան ենթալպյան թռչնի ձվերը: Նրա նամակագրությունը գործընկեր գիտնականների և կոլեկցիոներների հետ (լսվում է ձայնի միջոցով) ներկայացնում է թե՛ ժամանակի շունչը, թե՛  Շյոնվեթերի և իր համախոհների հավաքագրման նպատակասլաց մղումները: Ռուս–ֆիննական ճակատում գտնվող զինվորը, օրինակ, հիացած է մարտերի արանքում իր գտած ձյունակաքավի ձվերով: 

Mascha Danzis, The Motherboard (experience of a digital motherhood), multimedia interactive installation, 2022

Mascha Danzis

Mascha Danzis is an interdisciplinary artist. Mascha Danzis works as a video artist and conceptual photographer. She graduated from the Academy of Art in Kassel at the Faculty of Visual Communication under the direction of Prof Björn Melhus and Prof. Bernhard Prinz, where in 2005 she received the highest award by the Kassel Academy of Art for the film “Lucy.” As part of the postgraduate program at the Berlin University of the Arts, she studied the perception of video installations in the exhibition space by the viewer. Since 2016 — Associate Professor, Department of Interdisciplinary Studies and Practices in the Field of Arts, St. Petersburg University. In her art, she explores the impact of mass media culture on everyday life, feelings and interpersonal relationships. In her work, she often uses herself as a research object — many of her works are autobiographical.

Մաշա Դանցիսը

Մաշա Դանցիսը միջգիտակարգային արվեստագետ է: Նա աշխատում է որպես վիդեո արվեստագետ և կոնցեպտուալ լուսանկարիչ։ Ավարտել է Կասելի Արվեստի Ակադեմիան՝ Տեսողական հաղորդակցության ֆակուլտետի պրոֆեսոր Բյորն Մելհուսի և Բեռնհարդ Պրինցի ղեկավարությամբ, որտեղ 2005 թվականին ստացել է Կասելի արվեստի ակադեմիայի բարձրագույն մրցանակը «Լյուսի» ֆիլմի համար։ Բեռլինի արվեստների համալսարանի ասպիրանտուրայի շրջանակներում նա ուսումնասիրել է ցուցադրական տարածքում տեսահոլովակների ընկալումը դիտողի կողմից։ 2016 թվականից Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի Արվեստի բնագավառում միջդիսցիպլինար ուսումնասիրությունների և պրակտիկայի ամբիոնի դոցենտ է: Իր արվեստում նա ուսումնասիրում է ԶԼՄ-ների մշակույթի ազդեցությունը առօրյա կյանքի, զգացմունքների և միջանձնային հարաբերությունների վրա: Իր աշխատանքում նա հաճախ օգտագործում է իրեն՝ որպես հետազոտական օբյեկտ: Նրա ստեղծագործություններից շատերն ինքնակենսագրական են:

Marc Lee

Marc Lee is a Swiss artist. Marc Lee is experimenting with information and communication technologies. Within his contemporary art practice, he reflects critically on creative, cultural, social, ecological and political aspects. He creates network-oriented interactive art projects: interactive installations, media art, internet art, performance art, video art, augmented reality (AR) art, virtual reality (VR) art and mobile art apps. His works have been exhibited in major Museums and new media art exhibitions including: ZKM Karlsruhe, New Museum New York, Transmediale Berlin, Ars Electronica Linz, HMKV Dortmund, HEK Basel, Fotomuseum Winterthur, Read_Me Festival Moscow, CeC Dehli, MoMA Shanghai, ICC Tokyo, Nam June Paik Art Center, Media Art Biennale and MMCA Seoul. He is lecturing, teaching and holding workshops about art and software art in many schools including the China Academy of Art (CAA) Hangzhou, Strelka Moscow, Shanghai Institute of Visual Art (SIVA), National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA) Seoul and ZHdK Zurich.

Մարկ Լին

Մարկ Լին շվեյցարացի արվեստագետ է։ Նա փորձարկում է տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները: Ժամանակակից արվեստի իր պրակտիկայում նա քննադատորեն անդրադառնում է ստեղծագործական, մշակութային, սոցիալական, բնապահպանական և քաղաքական ասպեկտներին: Նա ստեղծում է առցանց ինտերակտիվ արվեստի նախագծեր՝ ինտերակտիվ ինստալացիաներ, մեդիա արվեստ, ինտերնետային արվեստ, փերֆորմատիվ արվեստ, վիդեո արվեստ, AR արվեստ, վիրտուալ իրականության (VR) արվեստ և շարժական արվեստի հավելվածներ։ Նրա աշխատանքները ցուցադրվել են խոշոր թանգարաններում և նոր մեդիա արվեստի ցուցահանդեսներում, այդ թվում՝ ZKM Karlsruhe, New Museum New York, Transmediale Berlin, Ars Electronica Linz, HMKV Dortmund, HEK Basel, Fotomuseum Winterthur, Read_Me Festival Moscow, CeC Dehli, MoMA Shanghai, ICC: . Տոկիո, Nam June Paik արվեստի կենտրոն, մեդիա արվեստի բիենալե և MMCA Սեուլ: Նա դասախոսություններ է կարդում, դասավանդում և վարում է արվեստի և ծրագրային արվեստի վերաբերյալ սեմինարներ բազմաթիվ դպրոցներում, այդ թվում՝ Չինական Արվեստի Ակադեմիայում (CAA) Հանչժոուում, Ստրելկայում Մոսկվայում, Շանհայի Գեղարվեստի ինստիտուտում (SIVA), Ժամանակակից և ժամանակակից արվեստի ազգային թանգարանում (MMCA) Սեուլում և ZHdK Zurich.

Pim Zwier

Independent media-artist / film maker. He obtained his MFA at the Piet Zwart Institute in Rotterdam in 2003. The artist makes documentaries, short films and video-installations. his films balance between documentary, experimental film and media-art. Zwier’s films and video installations were shown at different international festivals, exhibitions, and on television.

Պիմ Ցվիեր

 

Անկախ մեդիա-արտիստ, ռեժիսոր. Արվեստագետը նկարահանում է վավերագրական, կարճամետրաժ ֆիլմեր և վիդեո-ինստալացիաններ: Նրա ֆիլմերը համախմբում են վավերագրական, էքսպերիմենտալ կինոն և մեդիա-արվեստը: Ցվիերի ֆիլմերն ու վիդեո-ինստալիացիանները ցուցադրվել են տարբեր միջազգային փառատոններում, ցուցահանդեսներում և հեռուստատեսությամբ։

bottom of page